Eastern European Time EET


TIME ZONE NAME:
Eastern European Time

ABBREVIATION:
EET

UTC OFFSET (Standard):
UTC +2 (w/out DST)
UTC Offsetting List

DAYLIGHT SAVING TIME:
DST offsetting map

ZONE CURRENT STANDARD TIME: